Efter att leveranserna av vaccinet Tetravac, som ges till 5-6-åringar mot kikhosta, difteri, stelkramp och polio, varit skakiga hela året aviserade tillverkaren nyligen att man efter juli inte skulle kunna leverera några fler doser under 2015. Samtidigt har det sedan hösten 2014 rått brist på vaccin mot tuberkulos för de barn som har ökad risk för tuberkulossmitta.

Nu kommer dessutom signaler från en leverantör av primärvaccin mot kikhosta, difteri, stelkramp och polio, som ges i tre doser vid 3, 5 och 12 månader, att det kan bli störningar i leveranserna under hösten.

Landets barnhälsoöverläkare är djupt oroade över vaccinbristen, som man menar utgör ett allvarligt hot mot barns hälsa. I ett brev till Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och SKL, där de företräds av tre barnhälsovårdsöverläkare från Stockholm, ställer man frågan hur Sverige ska säkra kontinuerlig tillgång till vaccin som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet, både på kort och lång sikt.

– Vi har förstått att det saknas en nationell beredskapsplan, säger en av undertecknarna, Margareta Blennow, som menar att en nationell samordning skulle underlätta arbetet med att hitta alternativa leverantörer.

– Som det är i dag är det upp till de enskilda landstingen att försöka se om det går att hitta andra leverantörer när det uppstår en brist. Men det krävs väldigt mycket kunskap om man ska bedöma andra vacciner och se till att de är bra och det tycker vi att det ska finnas en nationell plan för.

Barnhälsovårdsöverläkarna vill också att man tittar på möjligheten att skapa ett beredskapslager av vacciner.

– Om man tittar på Norge och Finland har de beredskapslager av vacciner så att man kan mildra effekten av tillfälliga avbrott. Det har Sverige hittills sagt nej till, men vi efterlyser att man ska titta på det.

Barnhälsoöverläkarna har även varit i kontakt med Socialdepartementet och fått löfte om ett möte med folkhälsoministern efter sommaren där man tänker lyfta frågan om beredskapsplan och beredskapslager.

Enligt tillverkaren av Tetravac, SPMSD, är orsaken till leveransproblemen global brist på den komponent i vaccinet som skyddar mot kikhosta. Till nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden säger Tobias Cassel, informationschef på SPMSD, att man jobbar för att hitta alternativa lösningar.

– Vi prioriterar för närvarande att de oskyddade barnen ska få sin primärvaccination, säger Tobias Cassel.

När det gäller vilka följder uteblivna leveranser kan få ser Margareta Blennow på kort sikt framför allt en risk för ökad spridning av kikhosta.

– Redan i dag har vi haft ett problem med kikhosta hos de allra minsta, de som inte hunnit vaccineras, och om vi skjuter på vaccinationen av 5-6-åringarna kan det öka risken för att de får kikhosta och blir smittsamma för sina syskon.

Vad skulle konsekvenserna bli om man inte får tillgång till primärvacciner?

– Ja, då blir det allvarligt. Kikhosta är i sig en allvarlig sjukdom och om vi inte får in vaccin till de allra minsta då vet vi att kikhostan kommer tillbaka ganska omedelbart. Riskerna med difteri, stelkramp och polio är på kort sikt betydligt mindre, men på lång sikt betyder det att man förskjuter tidpunkten för vaccination och får ett längre spann då barnet kan bli smittat.