Arbetsskaderapporten för 2015 baseras på siffror från 2013 eftersom det sker en eftersläpning i anmälningarna.

Fram till 2009 rådde en sjunkande trend när det gäller risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall på jobbet. Men de senaste åren har antalet anmälda och godkända arbetsskador ökat. Antalet långa sjukfall visar samma trend – de långa sjukfallen har både blivit fler och längre. Skador med medicinsk invaliditet har också ökat.

Ett tydligt mönster går att urskilja: de yngsta och äldsta löper störst risk att drabbas av ett allvarligt olycksfall. För män är risken som störst i åldrarna 16–25 år samt 56–64 år, för kvinnor i åldern 46-64 år. Sjukskrivningar för psykiska diagnoser har ökat kraftigt de senaste åren för både män och kvinnor.

Men risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall är ändå låg i internationell jämförelse. Och läkarna tillhör de yrkesgrupper där risken är som lägst – 2013 var risktalet 0,5 på 1 000 sysselsatta. Trots det ligger yrkesgruppen högt när det gäller hur länge läkare är sjukskrivna.  

19 allvarliga olycksfall rapporterades bland läkarkåren 2013. Medianlängden för läkningstiden vid allvarliga olyckor har dock gått ned något för läkare de senaste åren: från 63 dagar 2012 till 54 dagar 2013.

Men läkares läkningstid är ändå längre än snittet för samtliga yrkesgrupper (42 dagar 2013, 45 dagar 2012).

Medianlängden för kvinnliga läkare vid långvarig sjukskrivning – det vill säga minst 90 dagar – har också gått ned mellan 2012 till 2013, från 323 dagar till 307 dagar. Men trots avmattningen, har längden på sjukskrivningarna ändå en stigande kurva sedan 2009. 

När det gäller manliga läkare har en ytterst liten minskning av medianlängden skett från 2012 till 2013, från 310 till 301 dagar. Liksom för de kvinnliga läkarna är dock trenden att längden på sjukskrivningarna har ökat de senaste åren.

Läkare är sjukskrivna längre än snittet för samtliga yrkesgrupper, som för kvinnor var 288 dagar 2013 och för män 231 dagar.

Läs mer:

Fler kvinnliga läkare drabbades av arbetsskada och sjukdom