IVO, Inspektionen för vård och omsorg, skriver på sin hemsida att den under en lång tid har granskat psykiatrin i Malmö. Nu avslutas detta tillsynsärende med kritik. Orsaken är att allvarliga brister kvarstår när det gäller vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete.

IVO skriver vidare att myndigheten i mars i år beslutade att förelägga Region Skåne ett antal åtgärder. Det handlade om att utreda händelser i verksamheten, kontrollera att åtgärder får effekt och fortlöpande göra riskanalyser.

I maj redovisade Region Skåne vad som ska göras och i juni hölls ett uppföljande möte.

– Åtgärderna har inte fått den effekt som var tänkt. I vissa fall är det för tidigt att se effekterna av åtgärderna och därför inleder vi en särskild, uppföljande tillsyn, säger Christina Carlsson, enhetschef på avdelning syd inom IVO, till myndighetens hemsida.

IVO avslutar med att konstatera att bedömningen är att Region Skåne har brustit när det gäller att förebygga att patienter drabbas av vårdskada inom den psykiatriska slutenvården vid verksamhetsområde Malmö. IVO »ser allvarligt på bristerna i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete.«