Den oroande utvecklingen när det gäller arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro har seglat upp på prioriteringslistan. Nu lägger AFA Försäkring 32 miljoner kronor på forskningsprojekt som ska försöka stoppa den negativa spiralen. Pengarna delas ut till 13 forskningsprojekt. Ett antal av dem sätter läkarkårens arbetsmiljö under lupp.

Ett projekt ska undersöka tröttheten över tid i olika yrkesgrupper med hög arbetsbelastning – bland annat vårdarbetare – och relationen till åldrande, stress, fysisk arbetsbelastning och sömn.

Ett annat projekt ska titta på hur lång tid det tar innan läkares kognitiva funktioner och beslutsförmåga är återställd när de väcks plötsligt, exempelvis under ett nattjourpass. Fokus ligger bland annat på att se hur läkarnas arbetsminne, matematiska förmåga, medicinska faktakunskap och kapacitet att fatta medicinska problem fungerar. Forskaren John Axelsson vid Karolinska institutet ska även undersöka hur läkarna sover under jourpassen och vilka faktorer som påverkar deras sömn och funktionsförmåga.

Utbrändhet och stress bland yngre läkare är temat för ett annat av projekten. Professor Mats Brommels vid Karolinska institutet ska bland annat identifiera stressfaktorer i läkarnas dagliga arbete och ta fram en utbildningsmodell som ska stärka läkarnas ledarskapskompetens och ge dem verktyg för att kunna förbättra arbetsorganisationen. 

Under 2015–2018 satsar AFA Försäkring på uppdrag av arbetsmarknadens parter även 50 miljoner kronor på 13 forskningsprojekt om kronisk smärta.

Vidare stärkte regeringen anslagen till arbetsmiljöarbete i sin senaste vårproposition (Läkartidningen.se 2015-04-15). Arbetsmiljöverket får till exempel 20 miljoner kronor från juli, ytterligare 35 miljoner kronor nästa år och 5 miljoner från 2017. I år läggs 5 miljoner kronor på forskning om kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa, under nästa år satsas det dubbla och åren därpå 20 miljoner kronor. Forskningssatsningen pågår 2015–2018.

Det statliga bidraget till regionala skyddsombud ökas med nio miljoner kronor från och med juli, och beräknas sedan öka med ytterligare en miljon från 2016. Företagshälsovården får också mer pengar. Från juli 2015 inleds en satsning för att förstärka kompetensförsörjningen. En miljon läggs i år, därefter 10 miljoner årligen. 

Läkarförbundet lyfter också frågan. Under det senaste fullmäktigemötet beslutades det att förbundet ska verka gentemot arbetsgivarna för att förbättra och öka kunskapen om läkares psykosociala arbetsmiljö. Förbundet ska också verka för att öka kunskapen bland medlemmarna om stress och psykiska ohälsa samt hur detta kan förebyggas.

Satsar 150 miljoner på forskning

AFA Försäkring avsätter varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. AFA försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Läs mer om de nya forskningsprojekten här.