Läkartidningen: Bengt Gerdin pekar inte bara på att det saknas stöd för vissa påståenden i artiklarna, utan även att viss väsentlig information som funnits där, gällande komplikationer och i ett fall en reoperation, utelämnats. Hur har ni resonerat när ni kommit fram till att det inte är oredlighet?

– Det är en aspekt som kommer att bli aktuell för errata till aktuella tidskrifter.

Vetenskapsrådet beslutade i juni att dra in gästprofessorns anslag med hänvisning till att han inte fått klartecken för operationerna i etikprövningskommitté. Det betyder att man ansåg att de utgjorde forskning som skulle ha etikprövats. Hur ser du på att Vetenskaprådet och KI har olika uppfattning om vad som är forskning?

– Jag tycker att det var olyckligt att Vetenskapsrådet gjorde det här ställningstagandet innan KI:s utredning var klar och beslut hade fattats. Jag utgår från att med det beslut vi fattat kommer Vetenskapsrådet ta ställning till att ompröva sitt beslut (se fotnot).

Vad kommer att hända nu med de fyra personer som låg bakom anmälan?

– Det finns ingen planering att något ska hända med dem. Karolinska institutet ser det som väsentligt att det finns en kultur där man utan att behöva tänka sig för en andra gång kan anmäla och peka på misshälligheter i forskningen.

Det som har hänt har inte bara berört gästprofessorns renommé, utan även ert. Hur trovärdigt är det när ni utreder och friar er själva?

– Jag tillhör dem som tycker att vi bör ha ett annat system för utredning av misstänkt oredlighet i forskning. Det ska inte göras på universitetsnivå utan vi ska ha en fristående nationell myndighet som gör detta. För det kan alltid finnas misstankar om att universitet till varje pris försöker skydda sitt eget anseende och sina högprofilerade medarbetare. Dessutom finns en risk för rättsosäkerhet, som det ser ut nu kan beslut inte överklagas.

Fotnot: Vetenskapsrådet säger i ett uttalande efter KI:s beslut att man står fast vid sin uppfattning att de aktuella operationerna var forskning och att man inte avser ompröva beslutet att dra in hans forskningsmedel. Man konstaterar samtidigt i likhet med KI att gränsdragningen är otydlig, vilket kan förklara att man kommer till olika slutsatser.