Aktivitetsförmågeutredning görs för att bedöma arbetsförmåga i förhållande till arbete som är vanligt förekommande på arbetsmarknaden, efter 180 dagars sjukskrivning. Först görs en bedömning av personens medicinska förutsättningar för arbete. Detta görs av en läkare med särskild kompetens i försäkringsmedicin. Underlaget, en förmågeprofil, som även inkluderar personens självrapporterade förmåga, används sedan av Försäkringskassan i bedömning av personens arbetsförmåga och rätt till ersättning. Försäkringskassans handläggare har även ett kunskapsunderlag som beskriver medicinskt relaterade krav för ett 40-tal olika yrkesområden.

Modellen aktivitetsförmågeutredning används i ett pilotprojekt i åtta landsting och regioner sedan 2013 och har nu utvärderats (Rapport 2015:8 Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) av Inspektionen för socialförsäkring, ISF, på uppdrag av regeringen.

ISF ser positiva aspekter med en standardiserad bedömningsmodell men konstaterar i sin granskning brister i Försäkringskassans tolkning av förmågeprofilerna och den fortsatta handläggningen av ärendena. Risken finns att bedömningen och rätten till ersättning inte blir enhetlig, enligt ISF. ISF är också kritisk till att det i vart tjugonde fall inte tycks ha gjorts någon individuell prövning på så vis att det inte i dessa fall hade tagits hänsyn till »nya och för bedömningen betydelsefulla uppgifter i AFU-utlåtandet«.

ISF efterlyser tydliga riktlinjer och systematiskt arbete för att uppnå samsyn hos Försäkringskassan om när och i vilka ärenden AFU ska användas som utredningsmodell. Dessutom behöver handläggarna kontinuerlig kompetensutveckling för att uppnå enhetlighet.

ISF ifrågasätter även om det kunskapsunderlag som beskriver vad som krävs för typ av arbetsförmåga för ett 40-tal olika yrken är rättvisande.

– Man kan ifrågasätta om kunskapsunderlaget ska användas i bedömningen av personers arbetsförmåga innan det är säkerställt att det ger en rättvisande bild av de fysiska och psykiska krav som ställs i olika arbeten, säger Ola Leijon, en av rapportförfattarna i ett pressmeddelande.