Efter ett års utredning, och efter att man gått igenom flera tusen sidor av utlåtanden och inlagor, är det nu dags för KI:s rektor Anders Hamsten att ta ställning till om gästprofessorn – medvetet eller av oaktsamhet – for med osanning när han i en rad vetenskapliga artiklar redovisade utfallet av de transplantationer med syntetiska luftstrupar som utfördes på Karolinska universitetssjukhuset, KS, 2011­–2013.

Som Läkartidningen rapporterat har det visat sig att operationerna inte blev den framgång man hade hoppats på. De konstgjorda luftstruparna har lossnat efter hand och några funktionella cellager tycks inte ha bildats. Komplikationerna som patienterna drabbats av har varit omfattande. Av de totalt åtta patienter som transplanterats med metoden har sex avlidit.

Trots detta beskrivs operationerna i de sex utpekade artiklarna genomgående som lyckade. Saken gäller om gästprofessorn, när han lämnade in artiklarna, handlade i god tro eller inte.

En extern sakkunnig, professor emeritus Bengt Gerdin, har i en granskning funnit en rad exempel där det som påståtts om operationerna i artiklarna ska ha saknat stöd i journaldata eller där postoperativa problem ska ha utelämnats och därmed lett till en »mycket förskönande bild«. I en artikel ska det också felaktigt ha påståtts att man hade etiktillstånd för att utföra ingreppet.

Enligt Bengt Gerdin måste gästprofessorn som huvudförfattare ha varit medveten om dessa brister, och hans slutsats är därför att denne gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet.

En invändning mot Bengt Gerdins utredning som en medförfattare till en av artiklarna rest i en inlaga är att Gerdin enbart gått igenom journaldata från Karolinska universitetssjukhuset. Den första patienten reste dock hem till Island efter ett par månader, och artikeln, som beskriver utfallet av den första operationen, bygger i huvudsak på data som rapporterats av läkare på Island, data som därför inte går att finna i svenska journaler.

Det var fyra läkare på KS som i augusti i fjol larmade KI:s rektor om det påstådda fusket. Anmälan skickades även till flera myndigheter som efter det startade egna utredningar. Dessa utmynnade bland annat i en polisanmälan från Läkemedelsverket gällande brott mot läkemedelslagen, då de stamcellsbeklädda struparna användes utan nödvändigt tillstånd från myndigheten.

Även Inspektionen för vård och omsorg har åtalsanmält operationerna. I det fallet handlar det om att det inte fanns något etiktillstånd för operationerna. Den åklagare som utreder anmälningarna har därefter på eget bevåg utvidgat förundersökningen till att omfatta vållande till kroppsskada.

Det faktum att etiktillstånd saknades låg även bakom Vetenskapsrådets beslut i juni att dra in gästprofessorns forskningsanslag.