I ett flertal frågor som tas upp i det omfattande slutbetänkandet, »Mer trygghet och bättre försäkring« (SOU 2015:21), som Läkartidningen skrev om i mars i år, efterlyser Läkarförbundet ytterligare analys, resonemang eller konkretion.

I slutbetänkandet föreslås bland annat en rad förändringar som går ut på att ge hälso- och sjukvården ett ökat ansvar för sjukskrivnas återgång i arbete. Ett lagligt krav på att landstinget samverkar med arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen föreslås införas i hälso- och sjukvårdslagen, och i samma lag föreslås krav på behandlings-. och rehabiliteringsplanering införas. »Betydande resursförstärkningar för att stärka landstingens arbete med sjukskrivningar« behövs därför, enligt betänkandet.

Läkarförbundet skriver i sitt svar att man är positiv till en stärkt samverkan mellan vården, arbetsgivare, arbetsförmedling och försäkringskassa men att man avstår från att ta ställning till lagförslagen: 

»Det saknas konsekvensanalyser, definitioner och fördjupade resonemang vilket gör det svårt att avgöra om ett breddgenomförande överhuvudtaget skulle vara möjligt.«

Förbundet skriver också att det är viktigt att finansieringen är klar innan ansvaret läggs på vården.

Dessutom efterlyser förbundet en mer genomarbetad analys av hur ett ökat fokus på återgång i arbete och därmed på patienter i yrkesverksam ålder rimmar med portalparagrafens krav på vård på lika villkor.

Vidare saknar förbundet ett resonemang kring de långa sjukfallen och i vilken mån dessa kan faktiskt påverkas av hälso- och sjukvården.

Förbundet efterlyser också en analys av möjligheterna för vården att klara ett utökat uppdrag med tanke på läkarbristen, som är särskilt stor inom till exempel primärvård och psykiatri.

Arbetsgivarens roll behöver också stärkas och förtydligas, tycker förbundet. Annars blir ett ökat krav på vården »tandlöst«.

Läkarförbundet frågar sig också vem som ska ha samordningsansvaret och anser att ansvaret för att vara sammankallande fortsatt bör ligga på Försäkringskassan.

Remissvaret tar upp en rad andra socialförsäkringsfrågor, bland annat hur betänkandets förslag om sjukpenninggrundande inkomst och a-kassa slår mot läkarstudenter på grund av deras långa utbildningstid. 

Läs även:

Socialförsäkringsutredningen vill ge sjukvården tyngre roll