Landstingen, universiteten och berörda organisationer har redan tyckt till om den nya läkarutbildningen, där utbildningen föreslås förlängas med ett halvår samtidigt som AT försvinner. Nu har även Sveriges Kommuner och landsting – som fick uppskov till efter sommaren – kommit in med sitt remissvar.

SKL vill inte avskaffa AT i nuläget. Man tycker att frågetecken kring konsekvenserna av att ta bort allmäntjänstgöringen är för många i nuläget. Innan det är ordentligt utrett, anser sig organisationen inte kunna ta ställning.

– Visserligen innehåller förslaget längre perioder av verksamhetsintegrerat lärande under handledning, men vi är tveksamma till om det räcker. Den erfarenhet som tjänstgöringen under AT ger blir mycket svår att uppnå, säger SKL:s ordförande Lena Micko i en kommentar på SKL:s hemsida.

Man pekar också på att AT är en viktig rekryteringsbas och varnar – liksom landstingen gjorde i sina remissvar – att det kan få stora konsekvenser för kompetensförsörjningen om AT-läkarna försvinner. En annan aspekt som tas upp är att läkare som inte håller måttet kan upptäckas under AT-perioden. Om AT slopas, måste i stället universiteten, med stöd från till exempel ett landsting, se till personerna som får läkarlegitimation är lämpliga för yrket.

Men även om AT blir kvar, tycker SKL att flera andra av de föreslagna förändringarna av läkarutbildningen bör genomföras. Förbundet tycker att målformuleringarna i förslaget bör införas i högskoleförordningen – om än med en del kompletteringar. Man anser även att de längre sammanhängande perioderna av verksamhetsintegrerat lärande som föreslås är bra och att samverkan mellan lärosäten, hälso- och sjukvårdens huvudmän och professionsföreningarna måste utvecklas.

Till sist efterlyser SKL en analys av kostnaderna för landstingen och kommunerna. Nya examinationsformer och längre perioder av verksamhetsintegrerat lärande kommer leda till ökade kostnader, bland annat mer handledarresurser, påpekar SKL.

Läs mer:

Läkarförbundet vill införa introduktionstjänst

Landstingen oroliga men säger ja till förslag om ny läkarutbildning