Det var Folkpartiet som i början av sommaren i ett så kallat initiativärende föreslog att en kriskommission skulle tillsättas för akutsjukvården i Skåne.

Bakgrunden är de långvariga problemen med underbemanning och hög belastning på regionens akutmottagningar. Problemen består trots att regionen satsar mer resurser och har fler läkare och sjuksköterskor än någonsin, och trots att olika åtgärder vidtagits för att dirigera om patientströmmarna. Enligt FP behövs det därför ett större helhetsgrepp.

Initiativet stöddes av regionens styrande minoritet (S+MP) som i förslaget till beslut bekräftar bilden av en hög arbetsbelastning: »Situationen innebär att patientsäkerheten hotas samtidigt som kompetent personal på grund av frustration och utmattning väljer att sluta.« Beslutet i regionstyrelsen den 3 september blev att regiondirektören ska genomföra en fördjupad översyn där följande frågor ska belysas:

  • Är personalomsättningen på akutmottagningarna högre än för andra avdelningar och i så fall – vad kan göras för att förbättra situationen? Vilken roll spelar arbetsbelastning och andra arbetsmiljöfaktorer?
  • Hur ser patientgenomströmningen ut och hur stor är överbeläggningen på akutmottagningarna? Vilken roll spelar bristen på vårdplatser? Vad kan göras för att förbättra situationen?
  • Hur kan samverkan med primärvård och kommuner utvecklas för att förbättra situationen på akutmottagningarna?

En grund i översynen ska vara en bred dialog med medarbetare, chefer och patienter. Man ska även försöka hitta exempel på framgångsrika insatser i andra delar av landet där man haft liknande problem.

Resultatet av översynen, inklusive handlingsplan, ska återrapporteras senast i mars.