Statskontorets samlade bedömning är att den stora satsning som genomfördes 2010–2014 har förbättrat förutsättningarna för arbetet med de mest sjuka äldre.

Ett positivt resultat är att fler verksamheter rapporterar in till kvalitetsregister, något som premierats i överenskommelsen. En intervjuundersökning som Statskontoret gjort visar att i verksamheter där man under längre tid registrerat har också arbetssätten förändrats till det bättre. Exempelvis har det blivit vanligare med individuella skattningar av dementa äldre, vilket lett till ett bättre omhändertagande.

Statskontoret tror att det finns förutsättningar för att huvudmännen ska fortsätta använda registren när ersättningen upphör, men poängterar att mycket hänger på verksamhetsledningarna.

När det gäller läkemedelsanvändning ses också positiva effekter av de stimulansmedel som utgått. Andelen personer över 75 år som använder olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel samt antiinflammatoriska läkemedel minskade mer under perioden än under åren innan, och Statskontoret bedömer att detta berodde på överenskommelsen.

Mindre uppmuntrande är utfallet när det gäller att åstadkomma en mer sammanhållen vård för patienterna. Huvudmännen har gjort det som de ålades, nämligen bygga upp strukturer för samverkan mellan landsting och kommuner. Men något nämnvärt genomslag i de indikatorer som kopplas till graden av samordning, som exempelvis undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar, syns inte.

En slutsats som Statskontoret drar är att prestationsersättning fungerar mindre bra när orsakssambanden är oklara, som i fallet med den bristande kontinuiteten.

Statskontoret föreslår att regeringen nu ger i uppdrag till myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap att utarbeta en nationell strategi för kunskapsstöd för vården och omsorgen om äldre.

Den samlade ekonomiska ramen för överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting om de mest sjuka äldre var drygt 3,8 miljarder kronor under åren 2010–2014. Samordnare var Läkarförbundets tidigare ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Läs även:

Eva Nilsson Bågenholm efter fyra år som äldresamordnare: Fortsatt statlig satsning på de mest sjuka äldre nödvändig