Det var vid en tillsyn av radiologiska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar i fjol som IVO upptäckte att det går att korrigera eller radera information utan att den gamla informationen sparas i det journalsystem för radiologisk information som används på kliniken. Det sparas inte heller någon uppgift om vem som gjort rättelsen. Detta strider mot Patientdatalagen, enligt vilken uppgifter i en patientjournal inte får förstöras annat än på patientens begäran.

Enligt vårdgivaren finns problemet på alla röntgenkliniker som använder journalsystem från samma leverantör. Man har fört en dialog med leverantören som utvecklar en uppdatering som uppfyller kraven i lagen och som ska implementeras hösten 2016.

IVO kommer nu att informera samtliga vårdgivare om att det finns en produkt på marknaden som medger användning i strid med PDL. I väntan på en teknisk lösning på problemet rekommenderar IVO att vårdgivarna ser till att det finns dokumentationsrutiner som gör att man efterlever PDL.