De nordiska länderna ska öka sitt samarbete i kampen mot antibiotikaresistens. Samarbetet ska ge länderna en starkare röst utåt och större möjlighet att trycka på i internationella sammanhang som EU, Världshälsoorganisationen, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Världsorganisationen för djurhälsa.

Deklarationen, som antagits av de nordiska ministrarna inom områdena hälsa, livsmedel och jordbruk, slår fast att resistensutvecklingen utgör ett globalt hot mot människors och djurs hälsa. Den betonar vikten av ett holistiskt, tvärsektoriellt angreppssätt. Enligt deklarationen ska en nordisk strategigrupp tillsättas som ska underlätta kunskapsutbyte mellan de noridska länderna och samordna resurser. Strategigruppen ska också stödja ländernas internationella arbete på resistensområdet.

Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, säger i ett pressmeddelande:

– De nordiska länderna är ledande i bekämpningen av antibiotikaresistens och därför är denna deklaration ett viktigt steg på vägen mot att lösa en stor utmaning över nations- och sektorsgränserna. Det är dessutom en mycket konkret uppföljning på Bo Könbergs rapport om utvecklingen av det nordiska hälsosamarbetet.