Sjukhusläkarna har skickat ut en enkät till 50 specialitetsföreningar med fyra frågor: Hur många saknas inom din specialitet? Hur ser det ut i framtiden? Vad är det största problemet? Och vad kan man göra åt det?

38 föreningar svarade. En del har angett bristen genom att uppge vakanta tjänster, andra genom exempelvis ökade krav på specialiteten eller vårdbehov. Svaren ger med andra ord inga exakta mått på hur tillgången på specialister ser ut men kan ses som en fingervisning.

De flesta uppger att det råder en brist på specialister och tror att bristen kommer att bestå de närmaste åren.

Svenska neurologföreningen, som har 350 medlemmar, uppger att det saknas 100 neurologer och tror att bristen kommer att består de kommande tio åren. En utmaning är även att den snabba utvecklingen inom området sannolikt kommer att leda till ett ännu större behov av neurologer framöver.

Även Svensk förening för akutsjukvård uppger en stor brist. 800 akutläkare saknas i dag, om fem år beräknas fortfarande 600 stycken saknas och om tio år bedöms det fortfarande råda en obalans. Eftersom specialiteten är ny är det också brist på specialistkompetenta handledare till de nya ST-läkarna, uppger föreningen.

Inom några specialiteter ser det desto ljusare ut och bedöms vara balans redan nu. Några exempel är kardiologi, hematologi, neurokirurgi och toraxkirurgi. Inom kirurgin tror man att det kommer råda balans om fem till tio år.

Inom psykiatrin, som länge tampats med läkarbrist, är det brist i dag men Svenska psykiatriska föreningen tror att man uppnått balans om tio år.

När det gäller problem anger många bristen på ST-tjänster och handledare som en viktig fråga. En annan sak som oroar många föreningar är hur de kommande stora pensionsavgångarna kommer att påverka specialiteterna. 


Läs mer:
 

Sjukhusläkarnas kartläggning