Foto: Sfam

Som hjälp för allmänläkare som vill vidareutveckla sig tillhandahåller Sfam sedan många år en fortbildningskatalog på nätet med kvalitetsgranskade kurser.

Men i rådande bemanningsläge är det för många allmänläkare närmast en utopi att åka iväg på en tredagarskurs för att fortbilda sig. På den nya fortbildningswebben, som blir tillgänglig i testversion när Sfam uppdaterar sin sajt den 28 september, ska det därför även finnas tips på andra fortbildningsaktiviteter, säger Eva Norell, fortbildningschef i Sfam.

– Vi vill visa på de möjligheter som finns i en pressad vardag. Det finns ju mycket som utgör lärande som man inte tänker på, till exempel e-learning, att läsa en bok eller att diskutera patientfall med sina kollegor.

Till katalogen hör en sökfunktion som ska ge vägledning både för den som vet att den vill fortbilda sig men inte på vilket område och för den som vet exakt vad den söker.

– Tanken är att det ska vara motiverande, inte att man ska känna sig nedslagen för att man inte fortbildar sig så mycket som man borde. Vi vet ju att alla gör så gott de kan, säger Eva Norell.

En nyhet i den nya fortbildningswebben är att olika fortbildningsaktiviteter är poängsatta med så kallade CPD-poäng (Continuing professional development). Det är inte bara kurser som ger poäng; att delta i FQ-grupp ger exempelvis en poäng per timme medan en timmes bokläsning ger en halv poäng.

Meningen är att den som vill ska kunna skapa en profil för att planera och dokumentera sin fortbildning. Man kan exempelvis lägga upp en plan för något eller några år framåt och ange hur många poäng man ska ta inom olika områden och genom olika lärandeformer.

– Man ska kunna få hjälp att planera sin fortbildning, antingen själv eller tillsammans med chef och kollegor, utifrån vad man har för behov på vårdcentralen, säger Eva Norell.

I testversionen används en poängsättningsmodell som lånats från det norska recertifieringssystemet, där man som allmänläkare har krav att samla 300 CPD-poäng på fem är. Men även om poängsättningssystemet är detsamma som i Norge betyder det inte att man förordar ett svenskt recertifieringssystem, säger Sfams ordförande Karin Träff Nordström.

– Sfam har inte tagit ställning i recertifieringsfrågan utan valt att först bygga ett verktyg som är möjligt att använda i en recertifieringsprocess. I pilotprojektet kommer vi att ställa frågor kring användarnas inställning till en obligatorisk recertifiering.

Satsningen på en fortbildningswebb har bekostats av medel som Sfam fått genom regeringens kronikersatsning.