Som Läkartidningen tidigare rapporterat skedde 2013 en 50-procentig ökning av antalet nya allmänläkare i Sverige jämfört med året innan. Ökningen ägde rum bland såväl svensk- som utlandsutbildade specialister men var särskilt uttalad bland de med utländsk ST. Mer intensiva rekryteringsinsatser från landstingen angavs som en möjlig förklaring.

Nu visar nya siffror från Socialstyrelsen att ökningen inte håller i sig. 2014 utfärdades närmare 200 färre specialistbevis i allmänmedicin än året innan. Minskningen är procentuellt sett lika stor bland personer med utländsk respektive svensk ST.

Nivån 2014 är dock jämförbar med 2012, som var första året landet fick fler än 400 nya allmänläkare, och antalet utlandsutbildade nya allmänläkare ligger fortfarande på en historiskt sett hög nivå.

En förklaring till puckeln 2013 kan enligt Helena Scarabin, chef för Socialstyrelsens behörighetsenhet, vara den förändring som gjordes den 1 juli 2012, när begreppet EU-läkare togs bort och även EU-utbildade allmänläkare med kortare specialistutbildning än fem år kunde få svensk specialistbehörighet i allmänmedicin.

– Det kan ha varit många som passade på att söka kompetens i allmänmedicin efter ändringen.

Att även de svenskutbildade allmänläkarna blev fler kan förklaras av att den gamla ST-förordningen från 1996 slutade gälla sista december 2013, tror Helena Scarabin.

– Vi fick en väldig anstormning i slutet av det året från personer som ville bli prövade enligt den gamla ordningen.

Den förklaringen får stöd av det faktum att antalet nya specialistbevis generellt ökade mellan 2012 och 2013, för att sedan sjunka tillbaka igen 2014.

Värt att notera är att de senaste årens ökning av antalet nya specialister i allmänmedicin har vägts upp av de ökade pensionsavgångarna; det totala antalet allmänläkare under 65 har legat i det närmaste stilla sedan 2010. Enligt en rapport från Läkarförbundet 2013 finns ett underskott på 1 400 allmänläkare i Sverige om målet en fast allmänläkare per 1 500 invånare ska uppnås.

Det totala antalet läkare i Sverige ökade från 58 972 till 60 890. Största uppgången skedde dock i gruppen över 64 år. Gruppen läkare 64 år och yngre ökade från 44 192 till 44 896.

Specialister i allmänmedicin
År20102011201220132014
Nya specialister med svensk ST215254279361250
Nya specialister med utländsk ST5971140257179
Nya specialister totalt274325419618429
Allmänläkare < 65 år72307122710572227136
Källor: Officiell statistik om antal legitimerade (2014) och arbetsmarknadsstatus (2013) samt Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Hosp), båda Socialstyrelsen.