Undersökningen är en medlemsenkät från Karolinska universitetssjukhusets läkarförening. Den genomfördes i våras och besvarades av cirka 1 600 läkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Flertalet är specialistläkare med lång erfarenhet.

Enkäten omfattade en lång rad frågor. Huvuddelen kommer att presenteras senare, men föreningen valde att bryta loss frågorna om vårdplatsbristen och presentera dem nu.

Inte mindre än 78 procent av de tillfrågade läkarna säger att de under det senaste året, på grund av vårdplatsbristen, har handlagt en eller flera patienter på ett icke tillfredsställande sätt.

Enkäten visar med all tydlighet att bristen på vårdplatser inte är förenlig med hälso- och sjukvårdslagens krav på att alltid erbjuda en god vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Karolinska universitetssjukhusets läkarförening i ett pressmeddelande.

– Självklart är det patienterna som drabbas värst av vårdplatsbristen men även anhöriga lider, säger läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark i pressmeddelandet. Att inte kunna erbjuda den bästa vården ger också en stressituation för läkarna.

Drygt hälften av läkarna, 51 procent, svarar att de haft ansvar för en eller flera patienter som drabbats av skada på grund av vårdplatsbristen under det senaste året. Ändå tror Yvonne Dellmark att siffrorna kan vara i underkant:

– I landstingets rapporteringssystem för vård och arbetsmiljöavvikelser anger nära 40 procent av läkarna att de inte rapporterat inträffad vårdskada. En förklaring kan vara att drygt 70 procent inte anser att avvikelserapportering leder till förändring.