Studien, där 323 läkarintyg vid 29 vårdcentraler analyserats, visar att var tredje läkarintyg för sjukskrivning inte innehåller all nödvändig information som Försäkringskassan behöver för att kunna fatta beslut om ersättning eller rehabiliteringsinsatser. Det är främst beskrivningen av individens aktivitetsbegränsning samt individens funktionsnedsättning som brister. Man kunde se signifikanta skillnader mellan könen, där sjukintyg utfärdade för kvinnor oftare saknar information än intyg för män.

I en annan studie i avhandlingen, baserad på fokusgrupper med läkare och arbetsterapeuter, framgick att begreppet arbetsförmåga upplevs som ett svårtolkat och komplext begrepp av båda dessa yrkesgrupper, men särskilt av läkarna som har färre bedömningsinstrument till sitt förfogande.

Om patienten ska få del av sjukförsäkringen måste läkaren styrka att sjukdomen orsakar den sänkta arbetsförmågan, vilket kan vara svårt eftersom arbetsförmågan kan påverkas av så många faktorer.

Läkarna beskrev att man hade problem med att verifiera nedsättningar och begränsningar för symtomdiagnoser, vilket innebar att man förlitar sig på̊ patientens berättelse.

En slutsats i avhandlingen är att en ökad samverkan mellan olika professioner skulle kunna förbättra bedömningen av individers arbetsförmåga och utfärdandet av sjukintyg, men att detta kräver nya arbetssätt.

Att just bedömningen av arbetsförmåga vållar många läkare bekymmer har även framkommit i tidigare studier.