Upplands allmänna läkarförening, UAL, hade överklagat landstingets beslut att låta patienter skriva in kommentarer i anslutning till uppgifterna i nätjournalerna. UAL menade att kommentarerna var allmänna handlingar och att personalen var skyldig att läsa dem, vilket landstinget förnekat.

Så länge en kommentar bara förvaras tekniskt av landstinget utan den gjorts läsbar för personalen anser rätten att det är klart att den inte utgör allmän handling.

När det gäller en kommentar som gjorts tillgänglig för vårdpersonalen konstaterar rätten att uppgifter som en myndighet använder i sin verksamhet ska anses som allmän handling. Ändå anser förvaltningsrätten att »det mesta talar för« att just dessa uppgifter inte ska ses som allmän handling och hänvisar till att det är patienten som bestämmer ändamålet genom sin möjlighet att ändra och radera kommentarerna.

Enligt domen har vårdpersonal som väljer att läsa en kommentar ansvar att bedöma om informationen behövs i vården och ska i så fall föra in den i journalen. En parallell kan möjligen dras till en uppgift som patienten lämnar i ett telefonsamtal. Är den viktig skrivs den in journalen, annars inte.

Att UAL driver frågan om patientkommentarerna har bland annat att göra med att man ser det som en rättsosäkerhet för personalen om uppgifter, som legat till grund för ett medicinskt beslut, kan tas bort av patienten. UAL meddelar till Läkartidningen att man kommer att överklaga domen till Kammarrätten.

Detta har hänt

I mars i år införde Landstinget i Uppsala län möjligheten för patienter att skriva in kommentarer i anslutning till det som står i nätjournalerna. Om patienten vill kan en kommentar göras läsbar för vårdpersonal i journalsystemet.

Kommentarerna lagras separat i ett personligt hälsokonto och patienten kan när som helst ändra eller ta bort en kommentar. I och med att patienten har kontroll över uppgifterna har landstinget bedömt att de inte är allmänna handlingar, vilket annars hade medfört en skyldighet för landstinget att läsa dem skyndsamt och om nödvändigt vidta åtgärder.

Upplands allmänna läkarförening menar dock att personal är skyldig att agera om de läser något som kräver medicinska åtgärder. En uppgift som kan komma att användas i vården är enligt UAL definitionsmässigt en allmän handling och del av journalen.

Läs tidigare artiklar:

Patientkommentarer överklagas

»Patientens noteringar« i nätjournal klubbat i Uppsala

»Man för patienterna bakom ljuset«

Patientkommentarer i nätjournaler stoppade efter facklig kritik