Enligt landstingens IT-utvecklingsbolag, Inera, sätter juridiken idag stopp för den vidare utvecklingen mot en nationell läkemedelslista där en patients alla förskrivningar är samlade. Utredningen om en ny patientdatalag och e-hälsokommittén har föreslagit lagändringar som skulle göra det möjligt att skapa en sådan läkemedelslista. Det förstnämnda förslaget har dock fått kritik ur integritetssynpunkt från Datainspektionen.

Det är bakgrunden till att Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, RLIM, bjudit in företrädare för Socialdepartementet, Datainspektionen, eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samt Sveriges Kommuner och landsting till ett rundabordssamtal den 15 oktober.

– Tanken är att ha ett informellt möte med aktörer som är viktiga på området som rör integritet och IT-frågor, för vi ser att det är en knut som man måste jobba med. Vi måste få till fungerande system och vi måste få integriteten att fungera. Tanken är att skapa en arena där flera intressenter kan mötas och diskutera lösningar, säger Emma Spak, ordförande i RLIM.

Är det integritetsproblematiken som är grunden till att det går långsamt med den samlade läkemedelslistan?

– Ja, vi har gjort bedömningen i RLIM att det ofta är det som kommer upp, att en mer sammanhållen journalföring ofta ställs mot integritet och säkerhet, och vi tänker att man måste kunna hitta vägar som gör att det både är informationssäkert och patientsäkert.

Inera säger att man inte kommer vidare med läkemedelslistan utan lagändringar. Är det just på integritetsområdet det behövs?

– Ja, det är delvis på det området. Det handlar inte om att man vill ta bort rätten till integritet, men man måste hitta en lösning som tillgodoser båda de här delarna, och bedömningen har varit att man inte kan gå vidare med dagens lagstiftning.

Vad skulle det betyda för patienterna om det blev en sammanhållen läkemedelslista?

– Förhoppningsvis skulle man kunna minska problemen med att man får mediciner som inte passar ihop med varandra. För i dag är en del av problemet runt ordination av läkemedel att vi inte har tillgång till information. Vi kan se vilka läkemedel patienten har hämtat ut men inte vilka som är ordinerade och inte uthämtade, och vi kan inte makulera andras recept. En samlad lista där man kan ta ett ansvar för sin förskrivning skulle öka patientsäkerheten, och de flesta patienter vi möter förutsätter faktiskt att vi har tillgång till den här informationen.