Arjeplogavtalet från 1993, som innebär att yrkeslicenser inom bland annat hälso- och sjukvård automatiskt erkänns i övriga nordiska länder, har gjort det möjligt för vårdpersonal att enkelt och snabbt söka jobb i andra nordiska länder.

Kritik har dock riktats mot att läkare och andra yrkesutövare som blivit prickade eller fått sin legitimation indragen i ett land kunnat fortsätta sin verksamhet i ett grannland, eftersom länderna inte varit tillräckligt bra på att utbyta information med varandra.

Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik har övervägt att upphäva avtalet, då rörligheten numera garanteras genom EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, och ett upphävt avtal skulle minska möjligheten att utnyttja systemet för att bli legitimerad i ett land där kraven är lägre.

Nu har Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik och Nordiska rådets välfärdsutskott enats om att Arjeplogavtalet bör vara kvar, men endast för sjuk- och undersköterskor. Skälet är att dessa är de enda av de berörda yrkeskategorierna som utbildas på Grönland och Färöarna. Dessa områden är inte med i EU, och sjuk- och undersköterskor från dessa områden skulle annars inte få tillgång till den nordiska arbetsmarknaden. Samtidigt ska EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv implementeras i hela Norden.

När det gäller hur man ska hindra att olämpliga yrkesutövare fortsätter att utsätta patienter för fara i andra länder ansåg ministerrådet att man borde försöka få till ett tätare samarbete inom ramen för EU:s alarmsystem IMI (International Market Information System).

Nordiska rådet, som samlar parlamentariker från de nordiska länderna, hade uppmanat ministrarna att upprätta ett separat nordiskt register över hälsovårdspersonal som felbehandlat patienter.

På tisdagen, inför Nordiska rådets session i Reykjavik 27-29 oktober, accepterade välfärdsutskottet ett kompromissförslag som innebär att man ska avvakta till dess IMI varit i drift i två år. Om det efter en utvärdering visar sig att IMI inte är tillräckligt ska man överväga att införa ett nordiskt register över legitimerade yrkespersoner inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Formellt sett är det de ansvariga ministrarna som fattar beslut om att ändra i Arjeplogavtalet. Man har dock beslutat att Nordiska rådet ska få uttala sig om förslaget vid den pågående sessionen i Reykjavik.

Läkarförbunden i Sverige, Finland och Norge har motsatt sig att Arjeplogavtalet skulle upphävas för läkare, med hänvisning till att överenskommelsen inkluderar fler läkarspecialiteter än EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Därmed skulle exempelvis 16 svenska specialiteter riskera att ramla mellan stolarna.