Rapporten »The European health report 2015« ges ut av WHO:s Europaregion vart tredje år. Tanken är att den ska ge en lägesbild över hälsan i regionen, om målen som satts upp inom regionen har nåtts samt sätta ljuset på nya områden där insatser behövs.

För två år sedan antog regionens medlemsländer fem mål, som ska vara uppnådda till 2020: minska förtida dödlighet, öka medellivslängden, minska ojämlikhet i hälsa, höja välbefinnandet, verka för en hälso- och sjukvård som omfattar alla och etablera nationella mål.

När det gäller typ-2 diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar har man tagit steg framåt och minskat den förtida dödligheten, konstaterar WHO. Målet är en minskning på 1,5 procent per år.

Rökning, alkoholkonsumtion och övervikt har man lyckats sämre med. Europaregionen är ett sorgebarn och dess befolkning röker och dricker mest i världen. Och övervikt och fetma har ökat i nästan alla länderna i regionen mellan 2010 och 2014.

Skillnaderna mellan länderna har minskat, bland annat när det gäller barnadödlighet, medellivslängd och arbetslöshet. Men det är trots det fortsatt stora skillnader mellan länderna.