Sjukfrånvaron har ökat generellt de två senaste åren. Nästan alla yrkesgrupper har sett en uppgång. Inom vård och omsorg, som omfattar drygt en halv miljon anställda, har sjukfallen ökat med 10 procent sedan 2012. Uppgången är inte den största procentuellt sett, jämfört med andra grupper, men i antal sjukfall ligger vård och omsorg högst av alla yrkesgrupper, 171 sjukfall per 1 000 anställda under 2014. Genomsnittet för alla yrkesgrupper var 103 sjukfall per 1 000 anställda. 

Anställda inom vård och omsorg stod för 90 000 sjukfall under 2014, vilket var en femtedel av alla sjukfall i landet. Som ett sjukfall i denna statistik räknas ett påbörjat sjukfall längre än 14 dagar med sjukpenning eller rehabiliteringspenning.

Bakom den ökade sjukfrånvaron ligger ett komplext mönster av samverkande faktorer, enligt Försäkringskassan. Minskade möjligheter till sjukersättning, ökad psykisk ohälsa samt ett ökat tryck på hälso- och sjukvården och Försäkringskassan anges som några orsaker.