Enligt en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting satsar regeringen 444,5 miljoner kronor under 2015 på att få ned väntetider och jämna ut geografiska skillnader i väntetider i cancervården. 

Tidigare i år betalades 207 miljoner kronor ut på basis av folkmängd. Nu betalas alltså ytterligare lika mycket ut, denna gång baserat på landstingens redovisningar av i vilken mån de inför så kallade standardiserade vårdförlopp för fem pilotdiagnoser:

  • Akut myeloisk leukemi
  • Huvud- och halscancer
  • Matstrupe- och magsäckscancer
  • Prostatacancer
  • Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Under ledning av Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) ska ytterligare tio standardiserade vårdförlopp  införas 2016. Förebilden är Danmark, som arbetar med standardiserade vårdförlopp sedan 2009.

Totalt omfattar satsningen 2 miljarder kronor under åren 2015–2018.

Läs även:

Väntetider och skillnader i cancervården ska minska