Ett 100-tal svar hade inkommit när tiden för att lämna synpunkter på utredningen om en ny läkarutbildning löpte ut i slutet av sommaren. Som Läkartidningen rapporterat fick förslaget att utbildningen ska bli sexårig och AT avskaffas bifall från många håll. En av de tyngsta remissinstanserna, Sveriges Kommuner och landsting, avstyrkte dock att AT skulle avskaffas, då det enligt organisationen fanns för många oklarheter kring konsekvenserna för landstingens verksamheter.

Sedan remisstiden gick ut har det varit ganska tyst kring utredningen. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, förklarar i en kommentar till Läkartidningen att man för närvarande ser över vilka slutsatser som ska dra dras av remissvaren och hur den kommande tidsplanen ska se ut.

Enligt ministern har det i remissvaren framkommit olika synpunkter som man nu bereder.

»Några av de synpunkter som har kommit in rör ekonomiska konsekvenser för landsting, kommun och andra vårdgivare, hur de kliniska färdigheterna ska säkras vid legitimationstillfället och konsekvenser av utredningens förslag av att allmäntjänstgöringen upphör till förmån för en sexårig legitimationsgrundande utbildning. Det är alla viktiga aspekter som vi nu har med oss i det fortsatta arbetet«, skriver Helene Hellmark Knutsson till Läkartidningen.

Utredningen om en ny läkarutbildning låg klar redan 2013 men skickades aldrig ut på remiss av den förra regeringen. Officiellt var förklaringen att man först var tvungen att reda ut de ekonomiska konsekvenserna.