Den nya föreskriften skulle gälla från 1 januari 2016 och var tänkt att ersätta Socialstyrelsens nuvarande föreskrift om anmälningsskyldighet enligt lex Maria, som blivit obsolet i och med att tillsynen brutits loss från Socialstyrelsen.

Men nätverket Sveriges chefläkare har räknat ut att den nya föreskriften skulle innebära att vården måste utreda mer 200 000 händelser varje år. Grundproblemet är enligt chefläkarna att det inte görs någon skillnad i krav på utredning mellan allvarliga och mindre allvarliga händelser.

Efter att chefläkarna i en skrivelse till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell påpekat problemet bjöd myndigheten in chefläkarna och Sveriges Kommuner och landsting till en dialog. Det var efter den dialogen som myndigheten beslutade att dra tillbaka föreskriften.

– Vi ska se över hur reglerna bättre kan främja ett effektivt och ändamålsenligt patientsäkerhetsarbete, säger Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen kommer bland annat att se över hur det tydligare kan framgå i föreskrifterna att omfattningen på en utredning ska anpassas efter hur allvarlig händelsen är.

– Vi kommer att involvera företrädare för hälso- och sjukvården i arbetet och sedan skicka föreskrifterna på en ny remissrunda. Det är viktigt att det finns en bred uppslutning kring regelverket för att det ska få önskat genomslag, och bidra till ökad patientsäkerhet, säger Olivia Wigzell.

Socialstyrelsens beslut medför att Inspektionen för vård och omsorg nu senarelägger ikrafttträdandet av sin föreskrift gällande anmänlingsskyldigheten av allvarliga vårdskador. Målet är att de båda nya förskrifterna ska gälla från våren 2016.

Läs tidigare:

Kritik mot nya föreskrifter kring vårdskador