Nu sällar sig Läkarförbundet till många and­ra länders yrkesförbund i arbetet för minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa. Huvudbudskapet i förbundets nya policy »Klimat och hälsa« är att hänsyn till miljön ska genomsyra hela Läkarförbundets verksamhet och bli en del av det dagliga arbetet. 

Åtgärder som krävs är bland annat att minska utsläppen av växthusgaser, vilket är centralt, och att anpassa samhället – även sjukvården – till ett förändrat klimat. 

Bakgrunden till de nya riktlinjerna är att klimatförändringarna har allvarliga konsekvenser för folkhälsan, skriver Läkarförbundet och hänvisar till WHO.   

Extremväder i form av stormar, översvämningar och kraftiga värmeböljor ger såväl direkta som indirekta effekter på människors liv och hälsa. Läkarförbundet vill därför verka för fortsatt utveckling av förebyggande åtgärder och anpassning inom hälso- och sjukvård på global, nationell och lokal nivå. 

Policyn innehåller punkter (se ruta) om vad förbundet kan göra både utåt och internt, bland annat förmedla kunskap om hur olika regioner i landet har utvecklat förebyggande insatser när det gäller hantering av värmeböljor och risker för översvämning samt verka för att klimat och hälsa ska ingå i läkarnas grundutbildning, men även i specialist- och vidareutbildningar.

Är den nya policyn ett stort steg för Läkarförbundet? 

– Vi har jobbat mycket med fackliga frågor och profes­sionsfrågor men håller på att bredda vårt engagemang. Förra året kom vi med ett folk­hälsoprogram. Det här är ett större steg ut på samhällsarenan. Vi har en stor bredd med våra intresseföreningar, till exempel Läkare för miljön, där en av deltagarna i vår klimatgrupp verkar, säger Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Klimat och hälsa. 

Enligt de nya riktlinjerna ska Läkarförbundet verka opinionsbildande genom att förmedla vetenskapligt grundade fakta om sambanden mellan klimat, klimatförändringar och hälsa. Åtgärder som ger förbättrad hälsa och minskad miljöpåverkan, till exempel hållbara transportsystem och hållbar energianvändning, ska stödjas. 

– Vi ska arbeta med andra organisationer, som World Medical Association (WMA), men även verka nationellt och lokalt, skriva debattinlägg, följa det politiska arbetet ur klimat- och hälsoperspektiv och träffa politiker. Vi vill bli en part i arbetet där vår roll kan vara betydelsefull, säger Karin Båtelson. 

Läkarförbundet lyfter fram BMA, British Medical Association, som en förebild. Med motiveringen »klimatförändringarnas förödande effekter på människors hälsa kan inte längre ignoreras«,deltar BMA i kampanjen »Doctors for Climate Action« där 50 organisationer ingår för att sätta press på världens ledare inför klimatmötet i Paris. I aktionen deltar också det amerikanska läkarförbundet AMA och flera andra läkarförbund i världen. Förutom att agera pådrivande i samhället vänder sig BMA också direkt till sina medlemmar med uppmaningen att hjälpa sina patienter att förbättra hälsan och samtidigt minska klimatrelaterade utsläpp genom att gå och cykla mer och äta mindre kött. 

Läkarförbundets policy talar också om »ändrad matproduktion och matkonsumtion«. 

Hur ska det utläsas? 

– Vi vill påverka i stort i samhället. Det gör man på flera nivåer. Det individuella ansvaret är naturligtvis också viktigt, en mer klimatvänlig livsstil ger ringar på vattnet, säger Karin Båtelson.

Förbundet har en policy för kapitalförvaltning som redan nu tar hänsyn till miljö och klimat.

– Men vi vill skärpa den ytterligare, säger Karin Båtelson och tillägger att utformningen ännu inte är klar. 

Policyn »Klimat och hälsa« är en avsiktsförklaring som klubbades av förbundsstyrelsen den 22 oktober och har föregåtts av ett drygt års diskussioner om hälsa och klimatförändringar inom Läkarförbundet. Den ska nu kommuniceras ut i förbundet, diskuteras och vidareutvecklas.

Ur Läkarförbundets policy Klimat och hälsa

Läkarförbundet har en viktig roll när det gäller att:

 • Identifiera och stödja åtgärder som både minskar miljöpåverkan, men också leder till förbättrad hälsa, såsom hållbar energiförbrukning, hållbara transportsystem och ändrad produktion och konsumtion av mat.
 • Verka för en anpassning av hälso- och sjukvården till kommande klimat- och miljöförändringar.
 • Påverka attityder och opinion genom att förmedla vetenskapligt grundade fakta till beslutsfattare och allmänhet om sambanden mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession.

Läkarförbundet avser att:

I den interna verksamheten

 • Skapa ett miljömedvetande hos förbundets förtroendevalda och medarbetare.
 • Se till att förbundets verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt genom att minska energiförbrukningen och utsläpp av koldioxid.
 • Förstärka en framtida ytterligare miljöanpassad kapitalplaceringspolicy.

På lokal och nationell nivå

 • Stödja enskilda läkare och sjukvårdshuvudmän när det gäller att identifiera och initiera åtgärder som både minskar miljöpåverkan och leder till förbättrad hälsa.
 • Utveckla och sprida idéer vidare genom att verka som en kunskapsbank och ett forum för debatt.

På global nivå

 • Samverka med andra länders läkarföreningar och internationella organisationer för att öka kunskapen och se till att konkreta åtgärder vidtas för att råda bot på globala klimat- och hälsoproblem.

Inom utbildning

 • Verka för att klimat och hälsa ska vara en integrerad del i grundutbildningen och en given del i utbildningsplanen för läkarprogrammet.
 • Verka för fortlöpande undervisning av god kvalitet angående klimat och hälsa under specialistutbildning och vidareutbildning.

Läs hela policynslf.se

Läkarförbundet har undertecknat WHO-upprop för klimat och hälsa

Läkarförbundet har genom sin ordförande Heidi Stensmyren undertecknat WHO:s upprop inför FN:s stora klimatmöte i Paris. Uppropet ska öka med­vetenheten om sambandet mellan klimat och hälsa.

Uppropet kommer att presenteras på Parismötet och kräver ett klimat­avtal som innehåller: 

Starka och effektiva åtgärder för att begränsa klimatförändringar och undvika oacceptabla risker för global hälsa. 

Kraftigt ökad finansiering för anpassningar till klimatförändringar, exempelvis åtgärder inom hälso- och sjukvård för att minska risker av extrema väderhändelser, infektionssjukdomar, minskande vattentillgångar och osäker tillgång till mat. 

Åtgärder som både minskar klimatförändringar och förbättrar hälsa, exempelvis reducerar antalet dödsfall i cancer, respiratoriska sjukdomar och hjärt–kärlsjukdomar som orsakas av luftföroreningar (för närvarande 7 miljoner per år).

– Klimat och hälsa är nära sammankopplat och det är viktigt att läkarkåren hjälper till att uppmärksamma detta. Ur ett hälsoperspektiv måste åtgärder vidtas mot klimatförändringarna, säger Heidi Stensmyren på Läkarförbundets webbplats med anledning av att förbundet skrivit under uppropet.

Tidigare i höst gav världsläkar­organisationen WMA uppropet sitt stöd.

Uppropet »WHO call to action« kan undertecknas på http://www.who.int/globalchange/global-campaign/call-for-action/en/

Lyssna på Sofia Lindegren

»När man läser om … hur vi ska få slut på problemen med klimatförändringarna blir det ganska uppenbart att många av de lösningarna också är lösningar mot våra vanligaste sjukdomar i västvärlden, som diabetes och hjärt–kärlsjukdomar och fetma. Då blir det ganska naturligt att man som läkare vill engagera sig …«

Det säger Sofia Lindegren i Svenska Dagbladets podd om klimatet, »SvD 2 grader«.

Sofia Lindegren är AT-läkare vid Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp Klimat och hälsa. I poddinslaget berättar hon om vilka hälso­utmaningar och hälsoeffekter klimatförändringarna för med sig.

Sofia Lindegren medverkar i »SvD 2 grader« del 5, som finns på https://soundcloud.com/svdse/svd-2-grader-del-5-klar