Enligt OECD-rapporten Health at a Glance 2015, där siffor från 2013 presenteras, har Sverige 2,6 sjukhussängar per tusen invånare, medan motsvarande siffra för genomsnittet för OECD är 4,8. Sverige hör till de tio länderna i botten, och siffran har gått ner ytterligare från den senaste mätningen för två år sedan då den var 2,7.

Där framgår också att svensken i snitt går till läkaren knappt tre gånger per år. Det är betydligt färre gånger än snittet för samtliga OECD-länder där varje person gör 6,5 besök. Anledningen, skriver man i rapporten, kan vara att sjuksköterskor i Sverige i högre grad tar hand om patientbesök.

Utifrån de siffrorna gör OECD en uppskattning av antalet patienter varje läkare träffar i genomsnitt, men skriver också att siffrorna inte är ett mått på läkares produktivitet eftersom arbetsuppgifter som administrativt arbete inte tas med i beräkningen. Snittsiffran för OECD är 2 277 patienter per läkare och år. Sverige och Finland hamnar i botten på listan med 724 respektive 862 patienter per år och läkare. För Sveriges del är det en minskning från OECD:s senaste rapport, där statistik för 2011 presenterades och där motsvarande siffra var 900 patienter per år. 

OECD skriver emellertid att Sverige och Finland är länder där läkare tenderar att främst träffa patienter med komplexa och allvarliga diagnoser.

Precis som i den förra OECD-rapporten konstaterar man att antalet läkare ökat sedan år 2000. I Sverige går det fyra läkare per tusen invånare, vilket innebär en niondeplats på listan över läkartätheten i OECD-länderna. Flest läkare per tusen invånare har Grekland, 6,3 stycken, medan Österrike, Turkiet och Chile är de OECD-länder som hamnar i botten med färre än två läkare. Snittet för OECD ligger på 3,3 läkare per tusen invånare.

När det handlar om andelen läkare som fyllt 55 år hamnar Sverige på samma nivå som snittet, det vill säga en tredjedel. I Italien, som har en hög andel äldre läkare, är närmare hälften av alla läkare över 55, vilket kan jämföras med Storbritannien och Korea där bara 13 respektive 15 procent av läkarkåren har nått samma ålder.

I Sverige är 47 procent av läkarkåren kvinnor. Snittet för OECD ligger på 45 procent och i tio länder ligger motsvarande siffra på mer än 50 procent, där Estland placeras i topp med 74 procent. Endast en av fem läkare i Japan och Korea är kvinna.

Andelen läkare med utländsk utbildning skiljer sig vida mellan de olika länderna, från tre procent i Turkiet, Polen, Estland, Nederländerna och Tjeckien till 43,5 procent i Nya Zeeland och 58,5 procent i Israel. I Sverige har andelen ökat sedan 2000, från knappt 15 procent till 24,3 procent 2013, och enligt rapporten handlar det främst om läkare med utbildning från Tyskland, Polen och Irak.

I rapporten presenteras data från de 34 OECD-länderna, men också från Brasilien, Kina, Colombia, Costa Rica, Indien, Indonesien, Lettland, Litauen, Ryssland och Sydafrika.