Enligt siffror från en undersökning som Svenskt Kvalitetsindex, SKI, gjort är patienter som använder sjukvård i privat regi nöjdare än de som använder sjukvård i offentlig regi. Förhållandet har sett likadant ut sedan 2009 och i år är skillnaden i det totala nöjdhetsbetyget som patienterna ger sjukvården 77,4 för privat regi och 72 för offentlig regi. Enligt SKI:s index betyder en siffra över 60 att patienten är nöjd och ett värde över 75 mycket nöjd.

Skillnaden i nöjdheten handlar, enligt SKI, främst om hur man upplever informationen kring sin sjukdom, sitt problem eller sin behandling. Där är nöjdhetssiffran för offentlig regi 72,1 medan motsvarande siffra för privat regi är 85,2. Betyg på personalens engagemang och förmåga att lyssna på patienten hamnar för sjukvård i offentlig regi på 75,4 och 79,7 i privat regi. Patienterna upplever också att väntetiderna är kortare och tillgängligheten bättre i privat regi.

Dock visar undersökningen inte på några skillnader i hur den medicinska personalens kompetens eller sjukvårdsinrättningens moraliska ageranden upplevs. Patienterna i både privat och offentlig regi uppger också att deras förväntningar uppfylls i samma utsträckning.