När regeringen på torsdagen beslutade om hur man anser att Sverige ska implementera EU:s uppdaterade yrkeskvalifikationsdirektiv, fanns inte någon föreskrift för fortbildning för vårdpersonal med bland åtgärderna.

En särskild utredare hade föreslagit att Socialstyrelsen skulle få ett bemyndigande att utfärda en sådan föreskrift, för att Sverige ska kunna garantera att legitimerade yrkesutövare har uppdaterade kunskaper på sitt område.

Enligt Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, var beskedet inte oväntat med tanke på att regeringen redan i lagrådsremissen skrev att en föreskrift inte behövs för att klara kraven i direktivet.

– Det är givetvis tråkigt när vi ser i de enkäter vi gör och i vår fortbildningsrankning att man inte får den fortbildning som krävs.

Regeringen menar att nödvändig kompetensutveckling täcks in av de krav som ställs i bland annat Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen på att vårdgivare ska utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Regeringen bedömer därför att hälso- och sjukvårdspersonal redan i dag har möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att kunna hålla sig à jour inom sitt yrke.

Sofia Rydgren Stale konstaterar att Läkarförbundet och regeringen har olika syn på den saken.

– Vår syn är att man inte får den fortbildning man behöver, man har fortbildningsstopp på många ställen, ofta mot slutet av året när man ser att budgeten är svår att få ihop.

Enligt Sofia Rydgren Stale kommer Läkarförbundet att fortsätta verka för en reglering av fortbildningen, eftersom man anser att det är vad som på lång sikt krävs för säkra läkares kompetensutveckling. På kortare sikt menar hon att man i första hand bör arbeta för att fortbildning blir en del av det löpande kvalitetsarbetet, både när det gäller planering och uppföljning.

– Vi ser att på enheter där man har tydliga riktlinjer och rutiner om att varje medarbetare ska ha en fortbildningsplan, där ökar också tillgången till fortbildning.

Kan det vara läge för Läkarförbundet att ompröva sin inställning till obligatorisk recertifiering, som ni hittills varit emot?

– Nej, vi ser inte att det är en bra väg framåt. Repressiva system fungerar sällan bra. Man ser i länder som har recertifiering att det finns mycket bekymmer och att det blir för mycket den enskilda läkarens ansvar, medan man släpper arbetsgivaransvaret.

Läs tidigare:

Fortbildningen bör regleras i föreskrift