Den nya överenskommelsen har, enligt pressmeddelande från regeringen i dag, jämfört med rehabgarantin »större fokus på hälso- och sjukvårdens roll för återgång i arbete« och »en starkt minskad detaljstyrning av rehabiliteringsinsatser«. I stället ska fokus ligga på evidens, och kontakter med arbetsgivarna ska stimuleras. 

Rehabgarantin som infördes 2008 har inneburit att landstingen får stimulansmedel för att erbjuda vissa specificerade behandlingsmetoder för att främja återgången till arbete för personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa samt icke-specifika rygg- och nackbesvär. Garantin har kritiserats från olika håll, bland annat av Riksrevisionen, för att inte fungera. Riksrevisionen rekommenderade tidigare i år regeringen att göra om eller lägga ner rehabgarantin. Några av skälen till att garantin inte fick avsedd effekt var enligt Riksrevisionen bland annat att allt för stort fokus har legat på vilken behandlingsmetod som ska erbjudas samt bristen på legitimerade psykologer och psykoterapeuter. För 2015 har 712 miljoner kronor avsatts till rehabgarantin.

Den nya överenskommelsen omfattar 1,5 miljard kronor i statliga medel till kommuner och landsting. Villkor för SKL att få ta del av medlen är, enligt pressmeddelandet:

  • »En jämställd sjukskrivningsprocess
  • Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  • Funktion för koordinering
  • Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta
  • Utökat elektroniskt informationsutbyte
  • Teknisk plattform för stöd och behandling
  • Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning«

Detaljer ska presenteras under morgondagen, enligt SKL.

– Jag har höga förväntningar på att dessa stimulansmedel ska ge effekt. Vi vet att vården är en oerhört viktig aktör för att människor snabbt ska bli friska och komma tillbaka till jobb. Nu får de resurser och förutsättningar för att klara detta och bidra till minskad sjukfrånvaro, och måste också svara upp mot utmaningen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i pressmeddelandet.

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och landsting, säger i samma meddelande:

– De insatser som vi nu är överens om innebär ett ökat samarbete mellan vården och arbetsgivare som bidrar till att människor kan återgå snabbare i arbete. Det tycker vi är en bra utveckling och möjlighet för att kunna påverka den ökade sjukfrånvaron.