Regeringen aviserade i början av året att man planerade en större revidering av den nationella läkemedelsstrategin, som lanserades av den förra regeringen.

Nu står det klart att arbetet 2016–2018 kommer att inriktas mot tre långsiktiga mål som utgår från de viktigaste utmaningarna på läkemedelsområdet:

  • Effektiv och säker läkemedelsanvändning
  • Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
  • Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Till de tre målen är en handlingsplan kopplad som kommer att uppdateras årligen. Planen innehåller totalt 18 olika aktiviteter som ska bidra till att målen förverkligas. Inom området effektiv och säker läkemedelsanvändning är en av aktiviteterna en gemensam läkemedelslista, där planen är att ett lagförslag ska skickas ut på remiss under 2016.

Andra aktiviteter som finns med i planen är att verka för att substansnamnet används genomgående i ordinationsprocessen, att utveckla stegvist godkännande och ordnat nationellt införande av nya läkemedel samt att se hur befintliga antibiotika ska användas på bästa sätt.

Den nationella läkemedelsstrategin

Arbetet med den nationella läkemedelsstrategin inleddes 2011. Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet. Parter i strategin är regeringen och SKL. I den högnivågrupp som är kopplad till strategin ingår bland andra SBU, Socialstyrelsen, TLV, Läkemedelsverket och Läkarförbundet.