Som Läkartidningen tidigare rapporterat vill Klagomålsutredningen att vårdgivaren ska vara primärt ansvarig för att hantera klagomål från patienter. Förutom att det kan snabba upp hanteringen leder det enligt utredningen till att möjligheten till lärande i verksamheterna ökar.

Den som vill inkomma med klagomål ska kunna göra det direkt till vårdgivaren, men också kunna vända sig till en patientnämnd. Bakgrunden är att patienten ofta är i underläge mot vårdgivaren, vilket enligt utredningen gör att det behövs en instans som kan stötta patienterna och se till att frågor blir besvarade. Patientnämnderna föreslås få en starkare och mer oberoende ställning, där vårdgivarna blir skyldiga att bistå nämnderna i deras arbete.

Patientnämnderna föreslås dessutom få ett nytt uppdrag. Varje år, eller ännu oftare om de finner det lämpligt, ska de analysera inkomna klagomål och synpunkter och utifrån analysen uppmärksamma landstinget eller kommunen om man ser riskområden för en säker och patientcentrerad vård.

Möjligheten att som patient vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska finnas kvar, men först efter att vårdgivaren fått möjlighet att besvara klagomålet. IVO ska bara vara skyldigt att utreda ärenden av mer allvarligt slag, ärenden som innefattat tvång samt ärenden som påverkat patientens integritet eller autonomi.

Ett syfte med förslaget är att IVO ska få mer resurser till inspektionsbaserad tillsyn. Förslaget innebär enligt utredningen att 75 miljoner kommer att frigöras, vilket enligt utredningen innebär att antalet inspektioner kan närmare fyrdubblas.

Samtidigt föreslås en skärpning när det gäller skyldigheten för IVO att ta till vara patienternas perspektiv i sin tillsyn.

Utredningen föreslår även en ny formulering i Patientsäkerhetslagen när det gäller rätten för sjukvårdspersonal som är föremål för utredning att uttala sig innan beslut från IVO. Personal som utreds för att ha vidtagit »en åtgärd eller en underlåtenhet som strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten« ska ha möjlighet att uttala sig. Formuleringen innebär att det av Läkarförbundet kritiserade begreppet »kritik« tas bort.

Förslagen bör enligt utredningen träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs tidigare artiklar:

SLF positivt till att vårdgivarna tar över klagomålshanteringen

Utredning vill göra det enklare att klaga på vård