I rapporten ADHD – etiska utmaningar tar Smer upp etiska frågor som »aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna.« 

Rådet hävdar bland annat att omotiverad kategorisering och särbehandling av personer med ADHD ska motverkas och att diagnosen bör ses ur såväl ett medicinskt som ett psykosocialt perspektiv. Vidare konstateras att det är viktigt att läkemedel inte blir den enda åtgärden.

När det gäller de stora geografiska skillnaderna i förskrivning av läkemedel är dessa »anmärkningsvärda« och antyder både under- och överdiagnostik, vilket kan få etiska konsekvenser för individer och samhället. Smer efterlyser mer analys av skillnaderna.