I rapporten »Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar« utreds resultatet av de senaste 20 årens psykiatrisatsningar. Totalt har 16 miljarder tillförts och utveckling har skett inom flera områden, bland annat nämns personliga ombud och att patient-, brukar- och anhörigorganisationers ställning stärkts.

Trots det finns både nya och gamla utmaningar kvar och det är oklart på vilket sätt satsningarna påverkat patienter och brukare.

– För att möta utmaningarna är det nödvändigt att fokus flyttas från de relativt begränsade statliga satsningarna till att hela samhällets resurser används på ett mer effektivt sätt. Det är därför angeläget att andra aktörer än staten, exempelvis kommuner, landsting, myndigheter, skola, arbets­givare och det civila samhället, också prioriterar att förbättra den psykiska hälsan, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef vid Vårdanalys i ett pressmeddelande.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, har tagit fram rapporten på uppdrag av regeringen.