Antalet klagomål från patienter ökade kraftigt efter att Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Följden blev att högarna med oavslutade ärenden växte kraftigt hos Socialstyrelsen. Som mest låg närmare 7 000 anmälningar och väntade på att avgöras. Efter en särskild satsning från Socialstyrelsen fick man ned balansen till runt 4 000 i juni 2012.

Därefter vände dock kurvan upp igen, och när IVO 1 juni 2013 tog över ansvaret för att utreda enskildas klagomål fick man ärva drygt 6 400 oavslutade ärenden från Socialstyrelsen.

Men sedan början av 2014 har IVO avslutat fler ärenden än vad som kommit in, och enligt en ny rapport har balansen sjunkit från som mest ca 7 000 ärenden till knappt 3 900 i november 2015.

Att högarna krymper beror till del på att färre anmälningar görs i dag. 2011 inkom 8 300 klagomål, medan det under januari–november i fjol inkom 5 700. Men enligt IVO ligger även förändrade arbetssätt bakom. Bland annat har förfarandena för utredningar och beslut förenklats och standardiserats.

IVO:s rapport visar också att kvinnor klagar oftare än män, samt att flest klagar på primärvård, kirurgi och psykiatri. Just inom psykiatri har det skett en tydlig ökning; 2015 gällde var femte anmälan psykiatri, 2011 bara var tionde.