– Det är många olika förslag och det är stora grepp och jag tänker att en del av dem ligger inom landstingens domän och inte statens, så vi får se hur mycket som är realiserbart och hur snabbt, säger Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

Hon tycker att Göran Stiernstedts tanke att primärvården ska få ett utökat och nationellt definierat uppdrag är intressant, men menar att det förutsätter en rejäl resursförstärkning av hela öppenvården.

– Till exempel dygnetruntuppdraget bygger ju helt på att vi bygger upp primärvården först. Remisstvång till akuten bygger också på att man har en kapacitet i primärvården.

Ett av många hinder för en effektiv vård som utredningen identifierat är en dåligt fungerande kompetensförsörjning. Heidi Stensmyren tycker att det är ett bra förslag med en stående kommitté för nationell samverkan om kompetensförsörjning i vården, där staten, huvudmännen och professionerna deltar.

 – Vi har ju sagt att när det gäller kompetensförsörjningen måste det vara ett löpande arbete. Man kan inte sitta ned vart femte eller tionde år och säga att »vi måste planera vår kompetensförsörjning lite«. Det måste ske kontinuerligt, och man måste ha in professionerna, exempelvis de olika specialitetsföreningarna.

När det gäller förslaget att vårdgarantin ska bli professionsneutral och i stället fokusera på den medicinska bedömningen, säger Heidi Stensmyren att man kommer att »titta på den skrivningen«. 

– Det är bra att man tittar på vårdgarantin, och det är bra att man inte knyter det till fysiska besök. Men sedan ska ju patienten få den medicinska bedömningen, och den görs ju av en läkare.

Hur ser du på förutsättningarna för att de här förslagen ska bli verklighet?

– Det man kan genomföra är de förslag som bygger på lagstiftning, vårdgarantin till exempel. Däremot de kraftiga resursförstärkningarna och det utökade uppdraget till primärvården … jag hoppas verkligen att de blir av, men det kräver politisk beslutsamhet och vilja att förstärka resursmässigt. Och då talar vi inte bara om att överföra mellan sluten- och öppenvård, för det utrymmet finns inte, utan det måste till nya pengar.

Läs om förslagen:

Stiernstedt: Sverige måste ställa om mot mer primärvård