Redan 2001 föreslog utredaren Sören Öman en lag om yttrandefrihet för privat anställda i offentligt anknuten verksamhet (Ds 2001:9). Det blev inget lagförslag av den.

2013 kom utredaren Margareta Åbergs betänkande med rubriken »Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet«. Utredningen som, tillsatts av alliansregeringen, föreslog ett utökat meddelarskydd som endast skulle omfatta vård, skola och omsorg i privat regi. Arbete med att ta fram en lagrådsremiss pågår nu.

I förra veckan beslutade nuvarande regeringen att tillsätta en ny utredning om utökat meddelarskydd. De nya direktiven har rubriken »Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade«.

Utredningen som ska ledas av Carina Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstutet, ska analysera vilka ytterligare verksamheter utöver vård, skola och omsorg, som bör omfattas av ett skydd. I sitt arbete ska utredningen beakta det senaste förslaget från 2013, vad remissinstanserna sa om det och även efterföljande lagstiftningsarbete.

Den 2 maj 2017 ska utredaren ha lämnat sitt betänkande.

Förslaget från en närliggande mer specifik utredning om skydd för visselblåsare hos alla typer av arbetsgivare har i dagarna utmynnat i en lagrådsremiss.

Läs tidigare ariklar:

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd

Meddelarfrihet i privat sektor ska utredas igen

Ingen yttrandefrihet väntas i privat sjukvård