Den 31 mars i år träder en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket i kraft, »Organisatorisk och social arbetsmiljö« (AFS 2015:4).

Enligt Arbetsmiljöverket har man länge sett att det finns hälsoproblem kopplade till den psykosociala arbetsmiljön. Det har dessutom blivit tydligare i forskningen vilka faktorer man behöver arbeta med förebyggande. Trots det är social och organisatorisk arbetsmiljö på många arbetsplatser inte en naturlig del i arbetsmiljöarbetet.

Det nya regelverket har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och förtydligar vilka sociala och organisatoriska faktorer som ska vara en del i det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare har ansvar för.

Bland de krav som ställs på arbetsgivarna i föreskriften ingår att:

  • se till att arbetstagare vet vilka arbetsuppgifter de ska utföra och, om tiden inte räcker till, vilka som ska prioriteras
  • se till att resurser anpassas till kraven i arbetet
  • motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling
  • motverka att arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.

De nya reglerna ska enligt Arbetsmiljöverket ge arbetstagarna ett stöd för att i högre utsträckning ta upp organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen och, i förlängningen, minska risken att människor blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet.