I dag har de svenska läkarprogrammen endast betygen godkänd och underkänd. Sahlgrenska akademin i Göteborg överväger att införa graderade betyg. Detta motsätter sig Sveriges läkarförbund students ordförande Linus Perlerot och styrelseledamoten Nils Karlsson i en debattartikel på Dagens samhälles webbplats i dag fredag.

Studenterna befarar bland annat att intresset för forskning kan bli lidande med graderade betyg och att studenternas stress ökar. Dessutom skriver de att ograderade betyg ger bättre läkare:

»Frånvaron av graderade betyg anses främja samarbete mellan läkarstudenterna och leder till att de hjälper varandra, vilket anses förbereda dem mentalt på den samarbetsmiljö och det teamarbete som bra hälso- och sjukvård kräver.«

Frågan om att införa betygsgradering bör också hanteras nationellt, av lärosätena gemensamt eller av Universitetskanslersämbetet, och inte av ett enskilt lärosäte, anser de.