»Jag avgår nu för att jag inte längre har förtroende för det sätt på vilket SFAMs styrelse leder vår förening«. Det skriver Maria Randjelovic i ett öppet avskedsbrev som publiceras i nästa nummer av tidskriften Allmänmedicin, men finns redan nu på tidningens webbplats tillsammans med styrelsens svar.

I flera viktiga frågor har riktiga diskussioner ersatts med »pseudoförankring«, hävdar Maria Randjelovic och ger tre exempel: hur det gick till när SFAM fastställde sitt policydokument om ersättningssystem i primärvården, när man utvecklade fortbildningsdelen till SFAMs webbplats, och när SFAM skrev sitt remissvar på Läkaresällskapets rapport »En värdefull vård« (se LT nr 3-4/2016).

I samtliga dessa fall har styrelsen agerat utan att först inhämta medlemmarnas synpunkter, anser Maria Randjelovic och fortsätter: »Att sitta med i ett råd, vars synpunkter inte beaktas av den styrelse som ger det dess legitimitet, är för mig inte möjligt«.

I sitt svar beklagar styrelsen att Maria Randjelovic lämnar Fortbildningsrådet. När det gäller de tre exempel hon tar upp ger styrelsen en delvis annan bild, och man pekar på olika initiativ som tagits för att åstadkomma ökad transparens och delaktighet.