Skulle du rekommendera din vårdcentral till en sjuk anhörig? Är du nöjd med förutsättningarna att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt? Är du nöjd med förutsättningarna att erbjuda hembesök till dem som behöver det?

Dessa och andra liknande frågor, sammanlagt tio stycken, ställdes till Sveriges primärvårdsläkare för att ringa in hur de ser på sina förutsättningar att erbjuda god vård och bra service på vårdcentralerna. Svaren redovisas i en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät, som offentliggörs i dagarna.

Enkäten gick ut förra våren till alla specialistläkare och ST-läkare i allmänmedicin som var verksamma vid landets vårdcentraler, och drygt 60 procent har svarat. Bakgrunden till enkäten har presenterats i Läkartidningen (se LT nr 44-45/2015), liksom en rapport som belyser läkarnas syn på fortbildning (se LT nr 47/2015). Den nya rapporten handlar om patientvården.

Svaren på frågorna visar att många av läkarna är missnöjda med sina möjligheter att erbjuda god vård. En av fem svarade att de inte kan rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig. Bara drygt hälften anser att de kan erbjuda en fun­gerande fast läkarkontakt, och ungefär lika många är nöjda med sina möjligheter att följa upp patientens läkemedelsordinationer. Endast cirka 40 procent är nöjda med förutsättningarna att kunna erbjuda hembesök.

En faktor som har stor betydelse är vilken typ av vårdcentral den som svarar arbetar på. De läkare som är mest nöjda med möjligheterna att ge bra vård är de som arbetar på mindre, privata vårdcentraler, där en eller flera av ägarna arbetar kliniskt i verksamheten. Positivt är också om det inte finns några vakanser och om verksamhetschefen är läkare.

Mest missnöjda är läkarna vid vårdcentraler med många vakanser och vid vårdcentraler som drivs i offentlig regi.

– Rapporten visar att vården fungerar bäst med små, privata utförare, säger Ove Andersson, andre vice ordförande för Läkarförbundet och ordförande för Distriktsläkarföreningen, DLF.

– Det personliga engagemanget och det personliga åtagandet lägger grunden för en långsiktig relation med patienten. Tittar man internationellt, på länder som England, Danmark, Norge eller Holland, så är det den typen av system som fått patienternas förtroende.

I den sjukvårdspolitiska debatten vill Läkarförbundet specifikt lyfta fram de små, läkarledda vårdcentralerna, säger han:

– Med det upphandlingssystem och den marknad som råder, finns det risk att vi annars bara får stora privata aktörer och stora landstingsaktörer. Vi vill stimulera till mångfald.

Svaren på frågorna visar också stora skillnader mellan landstingen. När det gäller möjligheterna att erbjuda fast läkarkontakt är nära 70 procent av läkarna nöjda i Stockholm, Västmanland och Gotland, mot bara 30 procent i Örebro och 35 procent i Kronoberg och Västerbotten.

Räknar man ihop svaren på alla frågor om möjligheten att ge god vård är det Kalmar som har mest nöjda primärvårdsläkare, följt av bland andra Stockholm och Norrbotten. Minst nöjda är läkarna i Västerbotten, följt av Örebro och Dalarna.

Mycket av skillnaderna beror på hur stor läkarbristen är på vårdcentralerna. Kopplar man ihop svaren med bemanningen, ser man att missnöjet blir större ju fler vakanser det finns. Läkarförbundet har länge drivit att det ska finnas en specialist i allmänmedicin per 1 500 invånare. Den nya rapporten ger ytterligare stöd för kravet, men det behövs tuffare åtgärder, säger Ove Andersson:

– Det behövs finansieringsmodeller som säkrar att det ska finnas distriktsläkare i Åsele och Vilhelmina i lika hög grad som på Östermalm. Det går inte att ordna inom nuvarande landstingskommunala system. Vi anser att det behövs en nationell samordning.

En nyhet i rapporten är att man jämfört läkarnas svar med svaren från Nationella patientenkäten. Överenstämmelsen är stor mellan patienternas och läkarnas svar, säger Svante Pettersson, utredare vid Läkarförbundet och projektledare för undersökningen:

– Vi visar att nöjda läkare ger nöjda patienter, säger han. Båda parter vinner på att vi får fler småskaliga, läkarägda vårdcentraler.

Läs även:
Läkarägd vårdcentral lyfter förort