Vetenskaprådet har föreslagit en ny modell för den omfördelning av universitetens basanslag utifrån kvalitet som sker sedan 2009. Modellen är tänkt att ersätta dagens modell som helt utgår från kvantitativa mått (se ruta).

Läkarförbundet befarar dock i sitt remissvar att det föreslagna systemet kommer att starkt påverka den interna fördelningen av forskningsmedlen och leda till en likriktning av forskningen. Enligt Läkarförbundet är det viktigt att lärosätena självständigt kan fördela basanslagen utifrån egna bedömningar av kvalitet och nytta.

Läkarförbundet kan dock se att systemet kan fylla en funktion om man skulle öka basanslagens andel av den totala finansieringen, vilket förbundet anser är önskvärt. Då skulle modellen bli en garant för att inte kvalitetsaspekter förbises när medlen fördelas internt.

Läkarförbundet lyfter också problemet med att ha två överlappande utvärderingssystem – den medicinska forskningen utvärderas ju även inom ALF-systemet – och anser att man måste fundera på hur mycket av arbetstiden som det är rimligt att forskare lägger på utvärderingar och uppföljningar.

Men ser vidare en risk att systemet leder till en renodling mellan rollerna som kliniker, forskare och undervisare, trots att det mest gynnsamma är om rollerna kombineras.

Läkarförbundet är även avvaktande till idén att genomslag utanför akademin ska vägas in i utvärderingen. Den medicinska metodutvecklingen är enligt Läkarförbundet ofta en kumulativ process där många forskargrupper bidrar. Det kan vara svårt att i efterhand peka ut vems förtjänst det var att en metod etablerades.

Modell för fördelning

Sedan 2009 fördelas en del av universitens basanslag utifrån kvalitetsmått. I dag utgör denna andel 20 procent av de totala anslagen. Medlen fördelas till hälften utifrån hur mycket externa medel lärosätet lyckas dra in och till hälften utifrån bibliometri (publikationer och citeringar).

Modellen har kritiserats för att vara fyrkantig och gynna forskning där resultaten är säkra. I den nya modell för kvalitetsutvärdering, som Vetenskapsrådet har föreslagit, FOKUS, sätts betygen i stället av bedömarpaneler. Tre komponenter ingår i utvärderingen: vetenskaplig/konstnärlig kvalitet (70 procent), kvalitetsutvecklande faktorer (15 procent) samt genomslag utanför akademin (15 procent).