Den 1 mars 2015 trädde Läkemedelsverkets ändringar i föreskrifterna om förskrivning och utlämnandet av läkemedel i kraft. I och med det utökades betydelsen av ordet »obs« på recept till att gälla även vid avvikelse från godkänd indikation. Nu vill Läkemedelsverket ompröva den ändringen och i vissa delar återgå till lydelsen som gällde före den 1 mars 2015. Dock föreslår man att markeringen »obs ändamål« kan användas av förskrivare vid avvikelser i läkemedlets användning, även om det inte blir obligatoriskt.

I ett remissvar skriver Läkarförbundet att man välkomnar ändringen men rekommenderar en full återgång till det som gällde den 1 mars 2015, det vill säga att markeringen »obs« endast ska användas då maximal dygnsdos överskrids. Förbundet föreslår därför följande lydelse: »Förskrivaren ska med ordet ”obs” markera på receptet om läkemedel förskrivs i större dos än vad som rekommenderas som högsta dos vid aktuell indikation«.

Läkarförbundet skriver också att man upplever en glidning av innebörden av rimlighetskontroller samt expeditionshinder och uppmanar till djupare diskussioner mellan förskrivare, farmaceuter och myndigheter i frågan.

Läs tidigare artiklar:

»Obs« i recept får ny betydelse

Läs läkemedelsverket remiss