I dag finns ingen uttalad gräns för hur mycket den som utbildar sig i en ny specialitet får tillgodoräkna sig av sin gamla ST. Men i det nya yrkeskvalifikationsdirektivet har en regel införts om att medlemsstater får bevilja befrielse som motsvarar högst halva specialistutbildningen om motsvarade moment fullgjorts under en tidigare ST.

Socialstyrelsen anser att denna maxgräns ska gälla i Sverige även för de specialitetsutbildningar som inte omfattas av direktivet och därmed inte erkänns automatiskt i andra EU-länder.

Läkarförbundet ställer sig i sitt remissvar positivt till den nya regleringen. Även om det innebär en mindre flexibilitet än i dag uppvägs det av att systemet blir tydligare, menar förbundet.

Kraven gäller även de som söker specialistbevis enligt den tidigare ST-förordningen, eftersom EU:s regler är tvingande.