Efter en motion vid senaste fullmäktige har Sveriges Kommuner och landsting tillsatt en utredning om att höja ersättningarna vid äggdonation och göra dem mer likvärdiga över landet. Syftet är att komma till rätta med bristen på donerade ägg.

Redan 2012 höjde Region Skåne ersättningen för kvinnor som donerar ägg från 3 000 till 11 000 kronor med hänvisning till att den tidigare summan inte alltid täckte donatorernas kostnader. Åtgärden har enligt regionpolitiker lett till att köerna försvunnit.

I ett uttalande påpekar Smer att grundtanken med levande donationer är att de ska vara en gåva, en handling som grundas i altruism. Att handel med människokroppen och dess delar inte får ge upphov till ekonomisk vinning är en viktig princip som uttrycks både i internationella konventioner och i svensk lagstiftning, framhåller Smer. Principen bottnar i den humanistiska människosynen att ingen människa får användas som enbart som ett medel för andras välbefinnande.

Eftersom schablonersättningar bygger på genomsnittliga kostnader kommer, påpekar Smer, några donatorer att bli underkompenserade, andra överkompenserade. I det senare fallet finns en risk för att ekonomiska motiv inverkar på beslutet att donera, vilket enligt Smer hotar principen om att människokroppen inte får ses som en handelsvara.

I stället för höjda schablonersättningar vill Smer att äggdonatorer ska ersättas efter faktiska utlägg och inkomstbortfall. Därmed kommer man åt det potentiella problemet med kvinnor som vill donera men avstår på grund av att de förlorar på det. Att detta kan ge upphov till högre administrativa kostnader anser inte Smer är ett tillräckligt starkt argument.