Varje år vårdas runt 25 000 personer på sjukhus för stroke i Sverige och sammanlagt står sjukdomen för nästan en miljon vårddagar årligen. I en ny rapport jämför Riksstroke, det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, strokevården åren 2005, 2010, 2013 och 2015. Undersökningen består av uppgifter inrapporterade från de 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter. Rapporten fokuserar på strukturerna i vården och är ett komplement till de rapporter som vanligtvis kommer från Riksstroke. 

Bland annat visar rapporten att antalet vårdplatser för akut strokevård har minskat med tio procent de senaste tio åren.

– Det är fortsatt för trångt på sjukhusen för strokepatienter och var femte hamnar på fel avdelning. ­För strokepatienter är det absolut avgörande att man ligger på en strokeenhet. Det är bara där man kan få den vård som förbättrar prognosen och göra fulla insatser, säger Bo Norrving, chef och registerhållare för Riksstroke och professor vid neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

En del av minskningen av vårdplatser kan dock förklaras av att det är färre som insjuknar i stroke och färre som återinsjuknar, menar Bo Norrving.

– Tack vare att det har gått att förebygga sjukdomen bättre så har det klarat sig och inte blivit sämre än vad det skulle ha blivit annars, säger han.

58 av de 72 aktuella sjukhusen uppger att deras verksamhet helt uppfyller Socialstyrelsens nationella riktlinjers kriterier för strokeenhet. Två sjukhus uppger att deras akuta strokeverksamhet inte uppfyller kriterierna, medan tolv uppger att man delvis gör det. Ett viktigt fynd som Bo Norrving framhåller är att kompetensnivån hos personalen har minskat de senaste fem åren. Mindre än hälften av personalen hade ett så kallat strokekompetensbevis.

– En del av grundbultarna i att ha en strokeenhet är att personalen ska vara utbildad i att ta hand om strokepatienter, säger han.

Bo Norrving menar att rapporten är ett exempel på att bra kvalitetsregister är nödvändiga, men att det fortsatt ser allvarligt ut i strokesjukvården.

– Det krävs att sjukhusen reflekterar över sina data, att man gör kvalitetsförbättringar och har en policy att patienter ska komma till en strokeenhet som första station. Det fungerar i vissa delar av Sverige, men inte i andra.