Det var våren 2015 som en anonym oredlighetsanmälan lämnades in mot forskningsledaren. Enligt anmälan hade forskarledaren utfört humanstudier i Ukraina med syntetiska hornhinnor utan föregående djurförsök. Materialet i hornhinnorna skulle dessutom inte ha varit godkänt för att användas på människa.

I början av januari inkom en ny anmälan gällande en icke-publicerad studie i utlandet där materialet återigen inte ska ha varit ordentligt testat och dessutom ha transporterats på ett felaktigt sätt.

En extern granskningsgrupp har kommit fram till att verksamheten i forskargruppen kan kritiseras vad gäller hantering, kontroll och dokumentation samt för att man i vissa hänseenden visat bristande respekt för gällande regler och förordningar. När det gäller studien i Ukraina har forskningsledaren anfört att hen trodde att studien skulle utföras på djur. Granskarna anser att det i så fall var klandervärt att senare låta sig bli uppsatt som författare till artikeln trots vetskap vid publiceringen om att den kliniska studien genomförts utan djurförsök.

Styrelsen för den medicinska fakulteten bedömer nu att forskningsledaren agerat oredligt genom upprepad oaktsamhet samt, när det gäller Ukraina-studien, att ha hanterat medförfattarskapet felaktigt. Att vara senior- och korresponderande författare innebär att man tar det övergripande ansvaret för studiens genomförande, planering och publicering. Under rådande omständigheter borde forskningsledaren ha avstått medförfattarskap.

Efter fakultetsstyrelsens beslut ska Linköpings universitets rektor Helen Dannetun nu ta ställning till eventuella arbetsrättsliga konsekvenser.

– Den potentiella patientnyttan av den här forskningen är mycket stor och angelägen. Men hög angelägenhet försvarar inte avsteg från god forskningssed. Regelverk måste följas och etiska övervägande göras på rätt sätt, säger Helen Dannetun på universitetets hemsida.

Forskningsledaren, som har fått möjlighet att bemöta kritiken, tillbakavisar granskningsgruppens yttrande och riktar i sin tur kritik mot det sätt som utredningen bedrivits på.