Beslutet om att införa den nya patientlagen fattades sommaren 2014 och den 1 januari 2015 trädde den i kraft. Tanken är att patientens ställning ska stärkas och integriteten, självbestämmandet och delaktigheten främjas. Centralt är också att alla bestämmelser som rör patienten ska samlas på ett ställe.

Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, släppt rapporten »Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag«, vilken är den andra delrapporten i ämnet. I den första, som kom förra året, beskrevs läget innan lagen trätt i kraft och tydliga förbättringsområden – bland annat delaktighet, information och väntetider – pekades ut.

I den aktuella rapporten presenteras faktorer som påverkar landstingens arbete med att införa patientlagen. Bland annat presenteras fyra hinder som försvårar genomslaget för lagen:

  • Befolkningen har fortsatt en låg kännedom om vårdens skyldigheter, vilket minskar patientens möjligheter till att vara »en aktiv samarbetspartner«.
  • Lagen är svår att omsätta i praktiken för verksamheterna. Bland annat för att det saknas samsyn kring tolkningen, för att verktyg och stödsystem är begränsande samt att professionen ser risker med nya etiska dilemman.
  • Landstingens ansträngda ekonomi och utmaningar kring kompetensförsörjning ger mindre möjligheter att uppfylla lagens intentioner.
  • Avsaknaden av administrativa lösningar på nationell nivå.

Man listar också sex möjligheter, om än inte heltäckande, som kan stärka lagens genomslag.

  • Underlätta patienternas möjlighet att påverka vården, både som individer och kollektiv.
  • Kontinuitet och ett starkt och engagerat ledarskap.
  • Mer forskning och kunskap om effekterna av patient- och personcentrerad vård.
  • Fler gemensamma administrativa lösningar och utökad nationell samordning.
  • Genom redan befintliga verktyg, så som bland annat Nationell Patientenkät, stärka uppföljningen av lagens effekter.
  • Fler och tydliga incitament för att förändra arbetssättet.

Till grund för rapporten ligger 61 intervjuer med verksamhetsföreträdare i hälso- och sjukvården i sex olika landsting.

Den 15 mars 2017 väntas Vårdanalys lämna en slutrapport med en samlad bild och rekommendationer till regeringen. Speciellt fokus kommer då att vara på effekterna av att patienter haft möjlighet att välja utförare i andra landsting.

Läs tidigare artiklar:

Nu sjösätts den nya patientlagen