En motion om att verka för en lagändring gällande patientansvarig läkare skapade diskussion under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte i Stockholm i slutet av förra veckan. Sjukhusläkarna Östra Skåne yrkade på att ordalydelsen »fast vårdkontakt för patienten« ska ersättas med »patientansvarig läkare« i hälso- och sjukvårdslagen 29a §. Styrelsen menade att det är bättre att förhålla sig till den lag som redan finns och i stället lägga energi och resurser på arbetet med att få systemet att fungera. Diskussionerna kom dock att stundtals hamna utanför motionärens yrkande och mer att handla om vikten av att ha en patientansvarig läkare, PAL.

Styrelsen poängterade att de allra flesta är rörande överens om att PAL behövs och att diskussionen bör handla om vilken väg man ska ta för att komma dit. Fullmäktige valde att gå på styrelsens linje och avslå motionen.

Fullmäktige beslutade också …

… att bifalla Sjukhusläkarna i Uppsalas motion om att verka för att en arbetsmiljöcertifiering införs på fler arbetsplatser. Styrelsen ansåg att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljön, som träder i kraft den 31 mars, sätter samma fokus och att en dylik certifiering i nuläget därför inte är nödvändig. Fullmäktige beslutade emellertid att bifalla motionen. 

… att verka för att en etisk kommitté eller referensgrupp bör granska studier på människor eller mänsklig vävnad, där ej etablerade åtgärder eller behandlingar inräknas, inför verksamhetschefens beslut. Motionären Göteborgs sjukhusläkarförening framhöll att förslaget syftade till ett inriktningsbeslut.

… att verka för att det avsätts tid och pengar till läkares fortbildning i varje kliniks budget och att fortbildningsfrågan regleras av Socialstyrelsen i en riktlinje. Styrelsen var enig med Sjukhusläkarna i Lund om att frågan är angelägen, inte minst med tanke på att antalet fortbildningsdagar stadigt minskar. Fullmäktige biföll motionen.

… att bifalla Sjukhusläkarnas i Lund motion om att det alltid ska finnas »en medicinskt ledningsansvarig läkare inom varje enhet med ett fastställt medicinskt mandat med tydliga ansvarsområden och befogenheter med uppgift att verka i samråd med berörd chef för övrig personal«.

Läs mer:

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte: Frågan om övertidsersättning väcker fortfarande känslor

Läkarchef i NU-sjukvården årets visslare enligt Sjukhusläkarna